*

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door Bergmans Mediation, geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 2012994 en BTW nr: NL1404.94.856.B01 en kantoorhoudende in Breda.

 


Artikel 1.           Algemene bepalingen

1.1            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Inzake alle diensten die Bergmans Mediation aanbiedt, zijn naast deze algemene voorwaarden, de door de verschillende organisaties waarbij Bergmans Mediation is aangesloten Gedragsregels, Gedragscodes en Reglementen, alsmede de daarbij behorende klachtenregelingen en toelichtingen van toepassing.

1.2            De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3            Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan voor het nietige c.q. de vernietigde bepaling een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst nadert.

1.4            Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

 

Artikel 2.           Opdracht

2.1            Bergmans Mediation verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten mondelinge of schriftelijke (mediation)overeenkomst. Indien en zodra partijen overgaan tot bespreking van de (mediation)overeenkomst, wordt geacht dat de (voorwaarden omtrent de) mediation vanaf dat moment van kracht zijn.

2.2            De opdracht vangt desgevraagd aan met een kosteloze intake (kennismakingsgesprek) van maximaal 30 minuten. Indien de intake langer dan 30 minuten in beslag neemt, zal voor de resterende tijdsbesteding het geldende uurtarief in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.  

2.3            De kosteloze intake is niet van toepassing bij een herstart of vervolgopdracht van partij(en), tenzij anders overeengekomen.

2.4            De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis.

2.5            Bergmans Mediation voert een opdracht uit ten behoeve van de partij(en). Indien er sprake is van meerdere partijen dan is hun verhouding naar Bergmans Mediation volkomen gelijk(waardig) ongeacht hun onderlinge verhouding. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichtte werkzaamheden.

 

Artikel 3.           Hulppersonen & geheimhouding

3.1            Bergmans Mediation behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

3.2            Ter beoordeling en/of vaststelling van het toevoegingsrecht (subsidie) gaan Partijen akkoord met het verstrekken van de door de Raad voor Rechtsbijstand gevraagde informatie aan de Raad voor Rechtsbijstand.

3.3            Ter afwerking en indiening van het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding gaan Partijen akkoord met het verstrekken van de benodigde informatie aan de advocaat en Rechtbank die het verzoek tot scheiding zal afhandelen.

 

Artikel 4.           Tussentijdse opschorting en beëindiging van de overeenkomst

Bergmans Mediation is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

* partij(en) de verplichting uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

* na het sluiten van de overeenkomst Bergmans Mediation ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen dat partij(en) de verplichtingen niet zal nakomen.

* er goede grond bestaat te vrezen dat partij(en) de verplichting uit de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

Artikel 5.           Aansprakelijkheid

5.1            Met uitsluiting van iedere verdergaande aansprakelijkheid en met inachtneming van de beperkingen zoals hieronder gesteld is Bergmans Mediation tegenover de wederpartij slechts aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden als rechtstreeks gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Bergmans Mediation. Bij het inschakelen van derden zal Bergmans Mediation steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bergmans Mediation is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

5.2            Bergmans Mediation is niet aansprakelijk voor gevolgen van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bergmans Mediation namelijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bergmans Mediation evenwel niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. In geval van deze overmacht aan de zijde van Bergmans Mediation wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort zolang de overmachtsituatie zich voordoet.

In geval van blijvende overmacht is Bergmans Mediation gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat partij(en) recht heeft op enige schadevergoeding.

5.3            Bergmans Mediation is niet aansprakelijk voor gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door partijen.

5.4            De aansprakelijkheid van Bergmans Mediation voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 

Artikel 6.           Tarieven en kosten van de opdracht

6.1           Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Verrichte werkzaamheden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.

6.2            Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bergmans Mediation, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen. De bestede tijd wordt in eenheden van 6 minuten in rekening gebracht.

6.3            Bij het tot stand komen van de overeenkomst kunnen partijen een vast honorarium overeenkomen. Het vast honorarium geldt ongeacht de uitkomst van de mediation. Het vast honorarium is inbegrepen; intakegesprek, drie bijeenkomsten (max 6 uur), opstellen ouderschapsplan, scheidingsconvenant, alimentatieberekening, kindercoaching en bekrachtiging Rechtbank.

6.4            Indien partijen, na ondertekening van de (mediation)overeenkomst, ter voorbereiding op de mediation een document (concept) ten behoeve van het opstellen van een ouderschapsplan of scheidingsconvenant hebben ontvangen en zij de mediation voorts beëindigen, is Bergmans Mediation gerechtigd kosten van gebruikmaking van dit document ad € 250,- incl. BTW in rekening te brengen bij partijen.  

6.5            Indien partij(en) van mening zijn dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen wordt ervan uitgegaan dat partij(en) geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie.

6.6            Bergmans Mediation is gerechtigd van partij(en) een betalingsvoorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

6.7            Niet inbegrepen zijn mogelijke (reis- en verblijfs) kosten van derden.

6.8            Alle prijzen zijn in euro’s (€) en inclusief BTW.

6.9            Indien het BTW tarief tussentijds wordt gewijzigd, worden de tarieven naar rato aangepast.

6.10         Bij niet betaling van de door Bergmans Mediation voor de partijen verrichte werkzaamheden, is Bergmans Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Bergmans Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.

6.11         Alleen betaling door overmaking op de door Bergmans Mediation aangestelde bankrekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van partij(en).

 

Artikel 7.           Betalingsvoorwaarden

7.1            Bergmans Mediation dient haar (voorschot-)declaraties per maand in, tenzij anders is overeengekomen.

7.2            Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening. 

7.3            Indien partij(en) het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, brengt Bergmans Mediation de wettelijke rente in rekening over de hoofdsom, zolang partij(en) in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.

7.4            Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal Bergmans Mediation een betalingsherinnering sturen. 

7.5            Voldoet partij(en) binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn / haar verplichtingen, dan is Bergmans Mediation zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7.6            Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling van partij(en) is men van rechtswege in verzuim en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van het opeisbare bedrag met een minimum bedrag van € 40,00, alsmede de wettelijke rente.

7.7            Bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.8            In uitzonderlijke gevallen kan een betalingsregeling worden afgesproken.

 

Artikel 8.           Afmelding

8.1            Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak, middels persoonlijk, telefonisch (voice-mail) of email contact worden geannuleerd.

8.2            Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Bergmans Mediation gerechtigd de gemiste contacturen in rekening te brengen.

 

Artikel 9.           Geschillen en toepasselijk recht

Op de tussen Bergmans Mediation en de partij(en) gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij arbitrage of een bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter. Uitsluitend de rechtbank Breda is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen Bergmans Mediation en de partij(en). Alvorens een beroep op de rechter te doen, dienen Bergmans Mediation en de partij(en) zich in te spannen om hun geschil in onderling overleg op te lossen.

 

 


 
Cookies   |   Algemene voorwaarden   |   2021 Bergmans Mediation